บุคลากร
ข่าว อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
ID
 
PW
  

ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนนหนทาง
ประปาในตำบล
ไฟฟ้าในตำบล
การบริการของ อบต.
สาธารณสุข
การศึกษาและการเรียนรู้
แสดงผลโหวต
Photo Gallery
  ออนไลน์ขณะนี้
1 คน
  ผู้เข้าชมทั้งหมด
52,036  คน
  วันนี้
24 คน
  เมื่อวานนี้
56 คน
  เดือนนี้
958 คน
  เดือนที่แล้ว
2,501 คน
  ปีนี้
27,774 คน
  ปีที่แล้ว
28,115 คน
  IP ของคุณ
54.225.57.230
 
 

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลทุ่งนุ้ย

          "ทุ่งนุ้ย " เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองสตูล  จากการสอบถามผู้อาวุโสของหมู่บ้านทราบว่า  บ้านทุ่งนุ้ย ได้มีการตั้งถิ่นฐานกันมาประมาณ 6 ชั่วอายุคน  เดิมเรียกว่า " บ้านช่องด่าน "  เป็นทางผ่านคนเดินเท้าจากสงขลามาสตูลหรือจากสตูลไปสงขลา  ชาวบ้านดั้งเดิมมีประมาณ 15 ครัวเรือน ตั้งบ้านเรือนที่บ้านน้ำหราเนื่องจากบ้านเป็นที่ผ่านสัญจรไปมามีโจรผู้ร้ายชุกชุมมาก ชาวบ้าน(นับถือศาสนาอิสลาม)  จึงย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้าน " ช่องด่าน" มาเริ่มต้นบุกเบิกทำมาหากินในพื้นที่บริเวณนี้  ซึ่งยังเป็นป่าพื้นที่ราบที่ยังไม่สมบูรณ์  มีการเล่าสืบต่อกันมาว่าชาวบ้านที่ย้ายมาอยู่ในพื้นที่นี้ได้เข้าป่าล่าสัตว์หลงป่า  ไปเจอทุ่งเล็ก  กลางป่ามีสัตว์มากมายไปกินน้ำในทุ่งดังกล่าว ชาวบ้านจึงตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า " ทุ่งนุ้ย "  (นุ้ย หมายถึง เล็ก)
          "บ้านทุ่งนุ้ย "  ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นตำบลทุ่งนุ้ย  ปกครองไปถึงบ้านเขาไคร  กำนันคนแรกชื่อ นายด่านเจ๊ะ ชาวบ้านเรียกว่า นายบากาหรือขุนประทานมรรคาเขต (ต้นตระกูลมรรคาเขต) การปกครองครั้งนั้นขึ้นกับกิ่งอำเภอควนกาหลง  จนได้ยกฐานะเป็นอำเภอควนกาหลง จนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านในปกครองของ ตำบล จำนวน 12 หมู่บ้าน


ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

            องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  โดยมีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยอยู่ที่  หมู่ที่ 11 ถนน ยนตรการกำธร  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล ซึ่งมีประวัติดังนี้

           

ฝ่ายบริหาร

            1นายสัน  มรรคาเขต    กำนันตำบลทุ่งนุ้ยเป็นประธานสภาตำบลทุ่งนุ้ย  โดยตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง จนถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2540

            2นายสัน  มรรคาเขต  กำนันตำบลทุ่งนุ้ยเป็น ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยโดยตำแหน่ง   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 11  พฤษภาคม 2540    จนถึงวันที่  11 พฤษภาคม 2544 

            3นายอาซีซัน  สันหะ    ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (มาจากการเลือกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 23  มิถุนายน 2544  จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม  2545

            3นายเดชา  ทองมี        ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (มาจากการเลือกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย )  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 3 กรกาคม 2545 จนถึงวันที่  16 มิถุนายน  2546 

            4นายเดชา  ทองมี        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (เปลี่ยนชื่อตำแหน่งตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2546 (รก.2546/55ก/-/17 มิถุนายน 2546) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2546  จนถึงวันที่  22 มิถุนายน 2548

            5นายเดชา  ทองมี        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย  (มาจากการเลือกตั้งโดยตรง)    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่  31 กรกฎาคม  2548  ถึงวันที่  30 กรกฎาคม  2552

            6.  นายอานัด  ใจตรง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (มาจากการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน)  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่  6  กันยายน  2552 จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2556 
            7.  นายมนัส  มรรคาเขต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย(มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน      

             

ฝ่ายนิติบัญญัติ 

1นายภักดี  มรรคาเขต   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  11 พฤษภาคม 2540 จนถึงวันที่ 11  พฤษภาคม  2544

2นายเดชา  ทองมี        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  23 มิถุนายน 2544  จนถึงวันที่  2 กรกฎาคม  2545

3นายมูฮำหมัด  หมัดศิริ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  3 กรกฎาคม 2545  จนถึงวันที่  22 มิถุนายน  2548

4นายมูฮำหมัด  หมัดศิริ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  31 กรกฎาคม 2548  จนถึงวันที่  30 กรกฎาคม  2552

5นายมูฮำหมัด  หมัดศิริ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  6 กันยายน 2552  จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2556
6.  นายโสด  มาลิกัน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556  จนถึงปัจจุบัน

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย 

1นางปรียานุช  จันทร์แนม         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึง กรกฎาคม 2542

2นายสถาพร  สุวรรณมณี         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2542 จนถึงปัจจุบัน