บุคลากร
ข่าว อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
ID
 
PW
  

ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนนหนทาง
ประปาในตำบล
ไฟฟ้าในตำบล
การบริการของ อบต.
สาธารณสุข
การศึกษาและการเรียนรู้
แสดงผลโหวต
Photo Gallery
  ออนไลน์ขณะนี้
1 คน
  ผู้เข้าชมทั้งหมด
48,219  คน
  วันนี้
112 คน
  เมื่อวานนี้
235 คน
  เดือนนี้
4,871 คน
  เดือนที่แล้ว
2,345 คน
  ปีนี้
18,734 คน
  ปีที่แล้ว
28,115 คน
  IP ของคุณ
54.80.198.173
 
 
พรบ./ระเบียบ/กฎหมายอบต.
 
พระราชบัญญัติ
2. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
3. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
4. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
6. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
7. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
9. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
10. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
11. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
12. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
 
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
2. ระเบียบการดูแลที่สาธารณะ พ.ศ. 2553
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ยสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2551
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549
11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
14. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิด พ.ศ. 2547
15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. 2554
 
กฎหมายของ อบต.
1.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยเรื่อง การใช้น้ำประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2550
2.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2550
4. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2550